Projekt w sąsiedztwie

Firma: Ikea Retail

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rozpoczynając swoją działalność w Lublinie, IKEA postanowiła zrealizować projekt, który odpowiedziałby na realne potrzeby mieszkańców i był związany ze zrównoważonym rozwojem, jednocześnie ukazując dobrosąsiedzką misję IKEA Lublin w praktyce. „Projekt w sąsiedztwie” został rozpoczęty przez proces konsultacji i warsztatów z przedstawicielami mieszkańców Lublina, oparty o kluczowe zasady dialogu społecznego. Prowadzony był on we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, pełniącym rolę facylitatora oraz z agencjami Cumulus PR i Agencją Warszawa, wspomagającymi działania komunikacyjne. W finalnym etapie zaangażowani zostali również pracownicy IKEA Lublin. Projekt obejmował etapy: stworzenie Rady Sąsiedzkiej (grupa lokalnie zaangażowanych przedstawicieli Lublinian), wspólne spotkania z Radą w celu poznania realiów miasta i potrzeb mieszkańców oraz wypracowania pomysłów na projekty, internetowe głosowanie mieszkańców na najlepszy z trzech pomysłów, współrealizacja (wraz z pomysłodawcą). Proces trwał rok i zakończył się otwarciem „Wspólnej” – nowej siedziby Kooperatywy Lubelskiej, której członkowie promują ekologiczną żywność. IKEA przeznaczyła 100 tys. zł na prace remontowe, wyposażenie oraz aktywności prowadzone w tej przestrzeni. Działanie współfinansowało również miasto Lublin, przekazując z miejskiego programu Inicjatywa Lokalna 25 tys. zł.