Projekt Charity

Firma: Agencja PR Pan Pikto

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2013

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Agencja PR Pan Pikto podczas dwóch wakacyjnych miesięcy realizuje Projekt Charity. W 2013 r. jego celem była aktywizacja społeczności lokalnej i interesariuszy agencji, związana z pogłębieniem wiedzy na temat III sektora w Mysłowicach. W realizację projektu byli zaangażowani pracownicy firmy, stażyści i przedstawiciele 14 organizacji pozarządowych. W ciągu 2 miesięcy przeprowadzono 10 warsztatów, podczas których agencja przekazywała wiedzę, m.in. z zakresu badań marketingowych, pozyskiwania funduszy czy relacji z mediami. Zwieńczeniem projektu był wspólnie przygotowany Dzień Mysłowickich Organizacji Pozarządowych. Dzięki prowadzonym działaniom nastąpiło zwiększenie rozpoznawalności mysłowickich NGO oraz polepszenie ich komunikacji ze społecznością lokalną i mediami. Pod koniec projektu organizacje pozarządowe otrzymały Katalog Dobrych Praktyk – zbiór wskazówek pomocnych w samodzielnej realizacji wydarzeń.