Mikrodotacje

Firma: Bank Ochrony Środowiska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Projekty zgłaszane w ramach „Mikrodotacji” Banku Ochrony Środowiska angażują pracowników w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju lokalnych społeczności. Partnerami i odbiorcami inicjatywy są organizacje pozarządowe i instytucje publiczne (np. szkoły, przedszkola, świetlice, kluby osiedlowe, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, adopcyjne, hospicja, szpitale). Od 2013 r. co roku odbywają się dwie edycje programu – wiosenna i jesienna. Aby otrzymać dotację na realizację swoich działań, pracownicy (minimum trzech) muszą, za pośrednictwem specjalnego wortalu, zgłosić swój projekt z dokładnym opisem organizacji lub instytucji, z którą go zrealizują, harmonogramem prac oraz kosztorysem. Po zrealizowaniu działań wolontariusze przedstawiają sprawozdanie wraz z załącznikami dokumentującymi przebieg akcji.