Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet

Firma: Citi Handlowy

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2012

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach projektu, we współpracy z Centrum Praw Kobiet, Citi Handlowy podjął się kwestii edukacji finansowej kobiet dotkniętych przemocą. Głównym celem było pogłębienie wiedzy, podniesienie kompetencji i umiejętności w dziedzinie gospodarowania finansami osobistymi, w zakresie rozsądnego korzystania z pożyczek, zarządzania budżetem domowym oraz planowania przyszłości finansowej. Projekt obejmował szkolenia oraz osobiste porady, a także konferencję mówiącą o problemie przemocy ekonomicznej. Przeszkolono 20 pracowników i współpracowników CPK oraz 80 kobiet i 120 dziewcząt. Dodatkowo zostały przeprowadzone konsultacje prawnosocjalno- finansowe oraz coaching dla 300 kobiet. Opracowano też podręcznik wydany w nakładzie 7 tys. egzemplarzy oraz uruchomiono podstronę poświęconą edukacji finansowej. Przygotowano także monitoring sytuacji beneficjentek projektu – klientek banku. Jednym z efektów projektu były również rekomendacje związane z wprowadzeniem edukacji finansowej do założeń polityki antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej