Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Jakie dane przetwarzamy?

Dla potrzeb realizacji głosowania i rankingu zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, nazwę reprezentowanej firmy / podmiotu, nazwę stanowiska pracy, adres e-mail.

Ich podanie jest wymagane do wzięcia udziału w głosowaniu.

Kto będzie miał dostęp do danych?

Do danych będą miały dostęp osoby zaangażowane w przygotowanie rankingu z następujących podmiotów:

 • Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 5/20, 00-031 Warszawa
 • Think Tank, Ośrodek dialogu i analiz, Biuro: Business Link PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Informacja o uczestnikach głosowania (imię, nazwisko, nazwa podmiotu, nazwa stanowiska) zostanie upubliczniona wraz z wynikiem rankingu jako lista osób głosujących.

Nie będą natomiast upublicznione informacje, jak głosowali poszczególni jurorzy.

Oddanie głosu należy potwierdzić poprzez kliknięcie linku przesyłanego na podany w formularzu adres email. Zebrane adresy email będą przetwarzane tylko na potrzeby przygotowania rankingu i sprawdzania poprawności głosowania.

Jak długo będziemy przetwarzać zebrane dane?

Dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji rankingu. Po jego powstaniu dane zebrane za pomocą formularzy do głosowania w serwisie glosowanie.odpowiedzialnybiznes.pl zostaną usunięte.

Dane mogą być nadal przetwarzane, jeśli zostały przekazane podmiotom zaangażowanym w realizację rankingu w inny sposób i na podstawie osobnych zgód.

Polityka prywatności Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie, 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lokal 20.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@fob.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tj. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.